Welkom op de officiële doomoo aftercare webshop!Privacybeleid

Het doel van dit beleid is om aan te geven hoe ons bedrijf uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt (gedefinieerd als alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon of een persoon die kan worden geïdentificeerd door middel van middelen die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt) in de context van het gebruik dat u maakt van onze diensten en deze website. Dit gebruik is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (hierna: de "Algemene Verordening gegevensbescherming" "of" GDPR "), die van toepassing is vanaf 25 mei 2018 en de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de uitvoeringsbesluiten daarvan

1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?
De vennootschap die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die worden verzameld bij het gebruik van onze diensten en op deze website is delta diffusion SA, met maatschappelijke zetel te 1457 Nil saint Vincent - Chaussee de Namur 39 b 201 - België en bedrijfsnummer 0439.626.071. hierna te noemen "onze vennootschap" of "wij".

2. 2. WELKE SOORTEN INFORMATIE VERZAMELEN WE?
Wij verzamelen de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten en onze website, evenals informatie die u niet rechtstreeks aan ons verstrekt maar die wordt verzameld wanneer u onze website gebruikt, zoals IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek, tijd en duur van de verbinding, enz:

Een account aanmaken
Doe een aankoop op onze website
Schrijf u in op onze nieuwsbrief;
Gebruik ons contactformulier;
Neemt deel aan enquêtes of wedstrijden;
Bij het versturen van een klacht via ons klachtenformulier;
Bij gebruik van onze website;
Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt: wij verzamelen de informatie die u in het registratieformulier invult; als u een privépersoon bent, bevatten uw contactgegevens uw adres, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, mobiel nummer. Als u een bedrijf bent, verzamelen we de bovenstaande informatie, evenals uw bedrijfsnaam en BTW-nummer.

Als u online aankopen doet: wij verzamelen de informatie die u in het registratieformulier verstrekt, als u een privépersoon bent, uw contactgegevens, zoals uw adres, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, mobiel nummer en faxnummer. Als u een bedrijf bent, verzamelen we de bovenstaande informatie, evenals uw bedrijfsnaam en BTW-nummer.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief: wij verzamelen uw naam en e-mailadres.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u in het contactformulier invult, waaronder uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Wanneer u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt in de enquête- of prijsvraagformulieren, met inbegrip van uw naam, voornaam en contactgegevens.

Als u als klant een klacht indient: wij verzamelen de informatie die u in het klachtenformulier verstrekt, met inbegrip van uw naam, voornaam, e-mail en, indien u deze verstrekt, uw telefoonnummer.

Wanneer onze website gebruik maakt van cookies: wij verzamelen informatie over uw interessegebieden, uw activiteit op de website en de e-shop, uw aankoop of bestellingen, de duur van uw verbinding, datum, tijd, enz. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan contactgegevens of andere persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over onze cookies kunt u ons cookiebeleid op onze website http://doomoo-aftercare.com raadplegen.

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens steeds op basis van één van de criteria die de wet voorziet met het oog op een rechtmatige verwerking. Deze verwerking heeft de volgende doelstellingen:

- het verstrekken van de door u gevraagde informatie en het leveren van de door u gevraagde producten/diensten en het afhandelen van klachten, en het garanderen van een goede after-sales service;
- het beheren van http://doomoo-aftercare.com
- om uw ervaring op onze website te verbeteren, met name door uw voorkeuren en interesses te onthouden, zodat u onmiddellijk de producten krijgt aangeboden die het beste bij u passen en om elke klacht in verband hiermee te behandelen;
- om u in staat te stellen gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op https://doomoo-aftercare.com
- om u goederen te sturen die zijn gekocht via https://doomoo-aftercare.com, en u diensten te leveren die zijn gekocht via https://doomoo-aftercare.com.
- om afschriften en facturen naar u te sturen en betalingen van u te innen
- om u e-mailberichten te sturen die u specifiek hebt aangevraagd
- om met u te communiceren, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief om u te informeren over onze aanbiedingen en tijdelijke aanbiedingen en om u op de hoogte te houden van eventuele evenementen;
- om onze marketing- en reclamecampagnes uit te voeren;
- om fraude te voorkomen;
- om de veiligheid van de website te waarborgen;
- het uitvoeren van statistische analyses met betrekking tot onze klanten, zoals bezoek- en klikgedrag op onze website, zodat onze diensten en producten kunnen worden geëvalueerd en wij bijvoorbeeld controleren of onze campagnes effectief zijn. Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens vertrouwt ons bedrijf altijd op:

- ofwel op de toestemming die u in dit kader heeft gegeven, expliciet (door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken bij het surfen op onze website of het abonneren op onze nieuwsbrief), ofwel impliciet, waarbij uw toestemming wordt ontleend aan uw gedrag op onze website (bijvoorbeeld door ervoor te kiezen contact met ons op te nemen via het contactformulier). In beide gevallen is de toestemming altijd gratis en heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken;
- of op een ander wettelijk criterium: bijv. als het verzamelen van gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw wezenlijke belangen te vrijwaren of om het rechtmatige belang van ons bedrijf te bereiken. Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden, behalve - en bij wijze van uitzondering - in bepaalde gevallen kan deze informatie aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld aan derden die ons diensten leveren of die diensten voor ons en voor onze rekening leveren. Het kan hierbij gaan om marketingbureaus of om het beheer van statistieken zoals Google Analytics. Het inschakelen van dergelijke dienstverleners en het communiceren van uw informatie helpt ons om onze diensten te leveren en te verbeteren. Ons bedrijf heeft met deze derden bewerkingsovereenkomsten gesloten. Bovendien is ons bedrijf verplicht om uw persoonsgegevens te communiceren wanneer dit wordt opgelegd door wet, besluit of verordening of door een rechterlijke uitspraak. In elk geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de naleving van de GDPR te verzekeren, in het bijzonder door het afsluiten van gepaste verwerkingsovereenkomsten met partners en derden.

4. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN / KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U DEZE VERWIJDEREN?

U hebt het recht op toegang en inzage in uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te verwijderen, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht om uw gegevens over te dragen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft u daar recht op:

- uw gegevens en de essentiële informatie betreffende de verwerking (verwerkingsdoeleinden, categorieën van gegevens die worden verwerkt, etc.) te raadplegen en in te zien;
- om te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gerectificeerd of, indien nodig, verwijderd onder de voorwaarden van artikel 17 van de BBPR, en in het bijzonder wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden ingezameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
- zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de BBPR, met inbegrip van de verwerking voor direct-marketingdoeleinden; in dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, behalve om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of indien de verwerking betrekking heeft op de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering;
- zich te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering, onder de voorwaarden van artikel 22 van de GDPR;
- om de beperking van de verwerking te vragen, in bepaalde gevallen zoals bepaald in artikel 18 van de RvW en in het bijzonder wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren; en
- uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm die het mogelijk maakt deze door te geven, met name om ze door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, onder de voorwaarden van artikel 20 van de BBPR en, indien technisch mogelijk, om de gegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere over te dragen (recht op gegevensdraagbaarheid). U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen, hetzij per e-mail op het adres info@doomoo.com, hetzij per post op het adres Chausse de Namur 39, B201 - 1457 Nil-Saint-Vincent. Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels inzake de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be. 

5. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

Uw gegevens worden nooit langer dan nodig opgeslagen. De periode waarin uw gegevens worden bewaard zal in ieder geval nooit langer zijn dan nodig is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren. De verzamelde gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het leveren van onze diensten en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hierboven. De periode waarin uw gegevens worden bewaard zal in ieder geval nooit langer zijn dan :

- de duur van uw inschrijving op onze nieuwsbrief
- de duur dat uw persoonlijke account actief is
- de in het BTW-reglement vermelde voorwaarden voor de opslag van persoonsgegevens van klanten
- 6 maanden na behandeling van een klacht
- 6 maanden na afloop van de wedstrijd

6. ZAL UW INFORMATIE WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte, zodat de bescherming ervan volledig is beveiligd. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen als wij ervoor kiezen werkzaamheden uit te besteden. Omdat doomoo bepaalde kennis mist of omdat kennis van anderen effectiever is. Een dergelijke overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens alleen door te geven aan landen buiten de EER in de volgende drie gevallen: indien wettelijk toegestaan (in overeenstemming met artikel 49 GDPR), wanneer u specifiek toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens door te geven aan een expliciet aangegeven land, waarbij u aangeeft dat dit land volgens de Europese Commissie niet de juiste wetgeving heeft voor de bescherming van persoonsgegevens en de risico's van de doorgifte voor u (in overeenstemming met artikel 13-14 GDPR) of wanneer wij passende waarborgen garanderen voor de gegevensbescherming in het gastland. In dit verband verbindt ons bedrijf zich ertoe om steeds een passend en voldoende beschermingsniveau voor uw gegevens te waarborgen, met name door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele standaardbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften zoals bepaald in artikel 47 van de GDPR, een goedgekeurde gedragscode, certificering of andere middelen die in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

7. HOE GARANDEREN WE DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen technische, organisatorische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen mogelijke vernietiging, verlies of wijziging volledig te garanderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, meer bepaald artikel 5 en 32 GDPR.

Ons bedrijf neemt de volgende maatregelen:

- Beheer van het login wachtwoord
- Screening van ruimtes met een gevoelige inhoud
- Het aangaan van bewerkingsovereenkomsten met verwerkers
- Actuele en veilige software
- Gegarandeerd informatie en training van GDPR-naleving voor ons personeel
- ...

Encryption Technology
While there are always risks associated with providing personal data, whether in person, by phone or over the Internet, and no system of technology is completely safe, "tamper" or "hacker- proof", Delta Diffusion has endeavored to take appropriate industry standard measures to prevent and minimize risks of unauthorized access to, improper use and the inaccuracy of your personal information. For example, we use encryption technology when collecting or transferring sensitive data such as credit card information.

At regular intervals, the effectiveness of these measures is tested, assessed and evaluated.

8. MINDERJARIGEN

Minderjarigen mogen geen informatie aan Delta Diffusion doorgeven zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd, noch mogen minderjarigen zonder deze toestemming aankopen doen of andere rechtshandelingen verrichten op https://doomoo-aftercare.com, tenzij dit door de geldende wetgeving is toegestaan.

9. HOE BEHEREN WE EXTERNE LINKS

Voor uw gemakkelijke toegankelijkheid kunnen de websites van Delta Diffusion links bevatten naar sites op het internet die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Wanneer u een link naar een dergelijke site van derden volgt, dient u de gebruiksregels van die site te controleren en te aanvaarden alvorens een dergelijke site te gebruiken.

U gaat er ook mee akkoord dat Delta Diffusion geen enkele controle heeft over de inhoud van die site en geen enkele verantwoordelijkheid kan nemen voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke sites van derden. Bovendien houdt een link naar een site die niet van Delta Diffusion is, niet in dat Delta Diffusion de site of de producten of diensten waarnaar wordt verwezen in een dergelijke site van een derde partij onderschrijft.

10. HOE WORDT U OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID?

De datum van de laatste wijzigingen in dit beleid vindt u aan het einde van deze pagina. Dit privacybeleid kan af en toe worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan vooraf op de hoogte stellen. Wij raden u daarom aan dit beleid regelmatig te raadplegen.

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of als u een klacht wilt indienen:

- via het contactformulier op onze website
- via e-mail op het adres info@doomoo.com;
- per post op het adres Chaussee de Namur 39 b201; of
- per telefoon op het nummer +32 10 65 19 90.


Datum laatste wijziging: 15/10/2020