Welkom op de officiële doomoo aftercare webshop!Algemene voorwaarden

Welkom op de algemene voorwaarden pagina van de https://doomoo-aftercare.com online winkel!

De artikelen en producten die beschikbaar zijn op https://doomoo-aftercare.com zijn ontworpen en geproduceerd door de naamloze vennootschap Delta Diffusion SA, met als geregistreerd adres Chaussée de Namur 39, boîte 201, 1457 Nil Saint Vincent, België, KBO-registratie nr. 0439.626.071.
"doomoo" zijn merken die eigendom zijn van Delta Diffusion NV.
Deze voorwaarden zijn van kracht sinds 1 oktober 2020..

 1. Wat is de reikwijdte van dit document?

Het beschrijft de wettelijke voorwaarden voor onlinetransacties op de website https://doomoo-aftercare.com/. Het houdt zich aan de wetgeving die van kracht is in België en Europa, in het bijzonder de wetgeving inzake verkoop op afstand en e-business en de bescherming van persoonsgegevens (Belgische wet op de consumentenbescherming van 12 april 2010). U dient deze voorwaarden te lezen en te verklaren dat u ze aanvaardt om onlinetransacties uit te voeren.

 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot aanbiedingen en aanvaardingen en/of verkoopcontracten die een rechtspersoon binden die in eigen naam of voor rekening van een derde optreedt, al dan niet op professionele basis (de Koper), en SA Delta Diffusion (de Verkoper), via de internetsite van deze laatste (https://doomoo-aftercare.com). https://doomoo-aftercare.com online winkel verkoopt of levert zijn producten niet buiten Europa. Wij verzenden ook niet naar het eiland Man, Guernsey, Jersey, de Balearen, Andorra, de Canarische Eilanden, Melita, Ceuta, Gibraltar, de Azoren & Madeira, Zwitserland, San Marino, het Vaticaan, de Faeröer & Groenland.

Geen enkele andere contractuele bepaling is bindend voor de partijen indien deze niet door een specifiek schriftelijk document en een specifieke verwijzing wordt gedekt.

 1. Online contract

Online bestelproces: korte beschrijving

- Kopers geven hun gegevens door en bepalen hun keuze.
- Vervolgens geven ze hun creditcardgegevens door.
- Ze worden gevraagd om al hun bestelgegevens expliciet te bevestigen op een bevestigingspagina.
- Het online bestelproces kan geen rechtsgevolgen hebben indien de potentiële koper deze voorwaarden en het privacybeleid van Delta Diffusion niet uitdrukkelijk heeft aanvaard.
- De verkoper configureert zijn systeem zodanig dat de koper te allen tijde tijdens het bestelproces, en in ieder geval vóór de bevestiging door de koper van zijn bestelgegevens, kennis kan nemen van de genoemde documenten.

4. Beveiliging - fouten - indiening

Het verkoopproces wordt uitgevoerd binnen het beveiligde kader van een gecodeerde verbinding (SSL-verbinding).
De verkoper configureert zijn systeem zodanig dat de kopers eventuele fouten bij het invullen van de formulieren kunnen corrigeren.
De verkoper neemt ook de bewaring en de archivering van alle relevante documenten in verband met de online uitgevoerde transacties voor zijn rekening.

Oprichting of the Contract

De door de verkoper verzonden orderbevestigingsmail vormt slechts een samenvatting van de bestelgegevens. Het heeft geen specifieke juridische betekenis.

Het moet worden gevolgd door een tweede e-mail van de verkoper, verzonden na verificatie door PAYPAL van de creditcardgegevens. De tweede e-mail van de verkoper, de zogenaamde verkoopbevestigingsmail, die ook de voorwaarden voor de terugzending en terugbetaling van de goederen bepaalt, vormt een aanvaarding in de juridische zin van het woord, en deze aanvaarding creëert de verkoopsovereenkomst.

Elke afzonderlijke bestelling vormt een afzonderlijk contract onder deze voorwaarden.
De Verkoper heeft het volledige recht om een bestelling te weigeren om elk motief dat hij redelijk acht.

Lokalisatie van het contract

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling zijn alle overeenkomsten die online worden opgesteld, onderworpen aan deze voorwaarden en worden ze geacht te zijn opgesteld op het geregistreerde adres van de verkoper, namelijk Nil-Saint-Vincent, België.

 1. Levering - Overmacht

De data van verzending en levering zijn indicatieve gegevens. De verkoper verbindt zich er niettemin toe alles in het werk te stellen om de goederen binnen 30 dagen na de verkoopbevestigingsmail te leveren.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht.

De verkoper heeft het recht om deelleveringen uit te voeren. Hij kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in geval van foutieve vermeldingen van het leveringsadres door de koper.

 1. Garantie - Defecten - Vergoeding

Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot het gebruik en het nut dat de koper van het verkochte artikel verwacht.

De Koper moet alle kennelijke gebreken en eventuele niet-conformiteiten binnen 2 werkdagen na de levering melden. Verborgen gebreken moeten binnen 30 dagen na de ontdekking ervan worden gemeld, en in elk geval niet meer dan 90 dagen na de levering.

Alle klachten die niet binnen deze termijnen worden ingediend, zijn onontvankelijk.

Zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper kunnen geen goederen worden teruggestuurd.
De Koper kan binnen een redelijke termijn worden terugbetaald indien het gebrek aan het verkochte goed is aangetoond en indien de Verkoper niet kiest voor reparatie of omruiling.

 1. Beperkingen op de garantie

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van het verkochte artikel, zelfs niet in de veronderstelling dat de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade is gemeld. Ontzegging van het genot van het verkochte goed, verlies van gegevens, winstderving en verhoogde kosten en uitgaven, met inbegrip van exploitatieverliezen, verlies van zaken, enz. zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie.

 1. Prijs - Vervoer - Belastingen

De prijs is vastgelegd in euro's. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, hoewel de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van de bestelling en die zijn vermeld in de orderbevestigingsmail.
De leveringskosten zijn in de verkoopprijs inbegrepen
De Koper betaalt alle rechten en belastingen die van toepassing zijn op de verkoop, inclusief BTW.

 1. Eigendomsvoorbehoud - Risico-overdracht

De verkoper blijft eigenaar van het verkochte artikel totdat het volledig is betaald.
Het risico van het verkochte artikel gaat over op de koper op het moment dat het aan de vervoerder wordt geleverd.

 1. Recht van terugtrekking

Overeenkomstig de Belgische wetgeving en de principes van het Europees recht inzake verkoop op afstand kunnen consumenten (particulieren) hun oorspronkelijke bestellingen zonder opgave van redenen en zonder kosten binnen 14 dagen na levering annuleren.
In dit geval zal de terugbetaling volledig worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, op voorwaarde dat de Koper deze beslissing schriftelijk of per e-mail (info@doomooshop.co.uk) aan de Verkoper heeft meegedeeld.
De eventuele kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de Koper, die zich er tevens toe verbindt de betrokken producten als nieuw en in hun oorspronkelijke verpakking, ook in perfecte staat, terug te sturen.

 1. Payment

De betaling wordt uitgevoerd met een creditcard of via home banking, uitsluitend via de geëffectiseerde diensten van de onderneming PAYPAL.

 1. Intellectueel eigendom

De Verkoper is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het verkochte artikel, de inhoud en configuratie van de site en ook de domeinnaam.
De Verkoper neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor een inbreuk indien het verkochte artikel door de Koper in verband wordt gebracht met andere producten.

 1. Data Protection

De Verkoper verzamelt, gebruikt en verspreidt persoonlijke gegevens van de Koper met als enig doel het uitvoeren van de bestelling.

Wij werken samen met andere bedrijven die ons helpen producten aan u te leveren. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gegevens aan deze bedrijven verstrekken voor de verzending van producten naar u of om ervoor te zorgen dat u profiteert van speciale aankoopkortingen of voorwaarden.

Bovendien, wanneer u financiering heeft aangevraagd om de bestelde producten te betalen, zal een deel van de informatie die u ons verstrekt worden doorgegeven aan bedrijven die de financiering van uw aankoop verzorgen.


In elk geval is de Verkoper onderworpen aan de Belgische wetgeving en de site http://www.doomooshop.co.uk/privacy met betrekking tot deze voorwaarden.
De Koper kan geen geldige bestelling plaatsen zonder de voorwaarden van het Privacybeleid te aanvaarden.


Alle vragen met betrekking tot de bescherming van de gegevens of eventuele verzoeken om rectificatie kunnen worden gericht aan shop@doomoo.com.

 1. Consumer Rights

Deze Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving en worden regelmatig bijgewerkt. Indien een clausule in deze Voorwaarden strijdig wordt bevonden met de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming, heeft deze laatste voorrang.

 1. Wijzigingen

Deze algemene e-business-voorwaarden van Delta Diffusion - die versie 01 vormen - kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Delta Diffusion en zijn onmiddellijk van toepassing zodra ze op de site worden geplaatst. De gebruikers van de site moeten de publicatie van nieuwe versies regelmatig controleren.
Deze voorwaarden vormen de enige overeenkomst tussen de partijen en vervangen dus elk ander document of elke andere overeenkomst die eerder werd opgesteld.

 1. Toepasselijke wetgeving - Rechterlijke bevoegdheid

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en, in geval van juridische geschillen, aan de rechtbanken van het rechtsgebied van Nijvel.